DZIEJE WYPRAW KRZYOWYCH STEVEN RUNCIMAN PDF

To place an order our checkout relies on cookies. Not quite sure if u do the magnetic chargers that i require. To avoid this verification in future, please log in or register. Halfords Portable Powerpack Can you get a dc charging lead number for the powerpack 1 answers Aug 11, 0 votes. I need to charge up the lithium battery 18v 1 answers Nov 13 0 votes. All search results are from google search portab,e.

Author:Turisar Tojasho
Country:Malawi
Language:English (Spanish)
Genre:Literature
Published (Last):7 December 2018
Pages:259
PDF File Size:11.48 Mb
ePub File Size:1.72 Mb
ISBN:495-3-94020-708-9
Downloads:87163
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:AralarPierwsza krucjata i zaoenie Krlestwa Jerozolimskiego Ksigozbir DiGG Przedmowa Ksika ta ma by pierwszym z trzech tomw powiconych historii ruchu zwanego wyprawami krzyowymi, od jego narodzin w wieku XI do kresu w XIV stuleciu, oraz dziejom pastw, ktre zawdziczay mu swe powstanie w Ziemi witej i krajach z ni ssiadujcych.

W tomie drugim zamierzam przedstawi histori i charakterystyk Krlestwa Jerozolimskiego i jego stosunkw z pastwami Bliskiego Wschodu, a take omwi krucjaty z XII wieku, w trzecim za skreli dzieje krlestwa Akki i wypraw pniejszych. Bez wzgldu na to, czy uwaamy krucjaty za najwiksz i najbardziej romantyczn przygod chrzecijastwa, czy za ostatni z barbarzyskich najazdw, nie ulega kwestii, e stanowiy one jedno z centralnych wydarze historii redniowiecznej.

Do czasu pierwszej wyprawy krzyowej ogniskiem naszej cywilizacji byo Cesarstwo Bizantyjskie oraz kraje kalifatu arabskiego. Zanim ruch ten dobieg swego kresu, przywdztwo cywilizacyjne przeja Europa Zachodnia.

Ten fakt sta si pocztkiem historii nowoytnej. Aby to poj, musimy zrozumie sytuacj w Europie Zachodniej, ktra daa impuls do krucjat, a moe w jeszcze wikszym stopniu wczu si w sytuacj na Wschodzie, poniewa stworzya ona szans krzyowcom, warunkowaa ich powodzenie i w kocu zmusia do wycofania si z Lewantu.

Musimy obj spojrzeniem obszar od Atlantyku po Mongoli. Przedstawiajc histori wypraw krzyowych z punktu widzenia wycznie Frankw, bd wycznie Arabw, a nawet ich gwnych ofiar, chrzecijan wschodnich, nie zdoalibymy zrozumie rzeczywistego znaczenia krucjat. By to bowiem, jak zauway Gibbon, konflikt wiatowy.

Pene dzieje wypraw krzyowych nie doczekay si w jzyku angielskim zbyt wielu opracowa, nie mamy rwnie w Anglii szkoy aktywnie zajmujcej si histori ruchu krucjatowego. Powicone temu tematowi rozdziay Zmierzchu i upadku Cesarstwa Rzymskiego Gibbona,1 mimo uprzedze autora i tak odlegego czasu powstania ksiki, do dzi zasuguj na przestudiowanie.

Niedawno otrzymalimy wietn syntez tego ruchu pira sir Ernesta Barkera, opublikowan najpierw w Encyklopedii Brytyjskiej, a take zwiz, lecz piknie napisan przez W.

Stevensona histori krlestw krucjatowych. Jednak rzeczywisty wkad Anglikw ogranicza si niemal wycznie do artykuw specjalistycznych, edycji dokumentw orientalnych i kilku nienaukowych zarysw historycznych.

Francja i Niemcy maj tradycj znacznie bogatsz i dusz. Wielkie Dzieo Edwarda Gibbona Decline and Fall of the Roman Empire zostao wydane w jzyku polskim w postaci skrconej obejmujcej dwa pierwsze tomy pt.

Zmierzch Cesarstwa Rzymskiego. Polski przekad nie obejmuje wic dziejw wypraw krzyowych przyp. Historia krucjat pira von Sybela, ogoszona pierwszy raz w roku, zachowaa do dzi pierwszorzdne znaczenie, a w latach pniejszych minionego stulecia dwch znakomitych uczonych, Rhricht i Hagenmayer, pooyo nieocenione zasugi w zakresie kompletowania i krytyki materiaw rdowych, dajc nam take zwize historie wypraw.

W ostatnich latach tradycj historykw niemieckich podj Erdmann w swoim wyczerpujcym studium o ruchach religijnych na Zachodzie, ktre doprowadziy do wypraw krzyowych. We Francji, skd pocztkowo pochodzia wikszo krzyowcw, zainteresowanie uczonych znalazo wyraz w opublikowaniu w poowie XIX stulecia podstawowych rde zachodnich, greckich i orientalnych w monumentalnym Recueil des historiens des croisades.

Ju w roku zacza si ukazywa, ukoczona po kilku latach, obszerna historia wypraw Michauda. W pniejszym okresie tego stulecia Riant i jego wsppracownicy przeprowadzili pod auspicjami Socit de lOrient Latin wiele cennych bada. W naszych czasach dwch znakomitych bizantynistw, Chalandon i Brhier, zainteresowao si take krucjatami, a na krtko przed rokiem Ren Grousset wyda trzytomow histori wypraw, ktra zgodnie z tradycj francusk czy wiedz z dobrym rzemiosem pisarskim, nie jest jednak wolna od pewnej domieszki patriotyzmu galijskiego.

W chwili obecnej najbardziej aktywna szkoa historykw krucjat znajduje si w Stanach Zjednoczonych, szkoa zainicjowana przez D. Munro, ktry - cho jako autor niestety niezbyt podny - jest znakomitym pedagogiem.

Historycy amerykascy koncentrowali si dotychczas na zagadnieniach szczegowych i aden z nich nie pokusi si o napisanie penej historii krucjat. Jednake mam ich obietnic wydania pracy zbiorowej, z udziaem autorw rwnie z innych krajw, ktra obejmie cao dziejw wypraw krzyowych. W istocie rzeczy nie ma mowy o wspzawodnictwie. Wprawdzie pojedynczy autor nie moe przemawia z autorytetem przynalenym zespoowi uczonych, jednak ma on szans nadania swemu dzieu spjnoci, a nawet ksztatu epickiego w stopniu nieosigalnym dla adnego ciaa zbiorowego.

Jak zauway Gibbon, najwikszy z angielskich historykw, nie tylko Herodot, ale take i Homer zasuy na miano ojca dziejopisarstwa. A mimo gosw niektrych krytykw trudno uwierzy, by Homer by zespoem autorw. Wspczesna historiografia wkroczya w epok aleksandryjsk, w ktrej krytycyzm wzi gr nad twrczoci. Przytoczony mas drobiazgowej wiedzy i sterroryzowany czujn surowoci swych kolegw, historyk dzisiejszy zbyt czsto szuka azylu w penych erudycji artykuach i bardzo specjalistycznych rozprawach, owych maych twierdzach, ktre s atwe do 2 W chwili oddawania tej ksiki do druku publikacja monumentalnego opracowania A History of the Crusades, pod red.

Settona pi tomw , bya na ukoczeniu przyp. Jego praca moe mie ogromn warto, ale nie stanowi celu ostatecznego. W moim przekonaniu obowizkiem historyka jest pisa histori, to znaczy podejmowa prb przedstawienia w jednej miaej sekwencji tych wielkich wydarze i ruchw, ktre ksztatoway ludzkie losy. Pisarza, ktry z pewn brawur zaryzykuje tak prb, nie powinno si krytykowa za jego ambicj, choby zasuy sobie na nagan za niedostatki rynsztunku lub bdne konkluzje. W przypisach podaj rda, ktre stanowiy podstaw moich wywodw, a bibliografia zawiera wykaz dzie, z ktrych korzystaem, piszc t ksik.

Wobec wielu z tych prac mam ogromny dug, nawet jeeli nie powouj si na nie w sposb wyrany w przypisach. Korzystaem z uwag krytycznych i rad zbyt wielu przyjaci, by wymieni ich nazwiska. Mateusza 24,15 ewnego lutowego dnia roku naszej ery kalif Umar wkroczy do Jerozolimy, jadc na biaym wielbdzie. Odziany by w szaty zniszczone i brudne, a za nim sza armia prymitywna i niechlujna, ale zadziwiajco zdyscyplinowana.

U jego boku jecha patriarcha Sofroniusz, on bowiem by najwikszym dostojnikiem zdobytego miasta. Umar uda si prosto do miejsca po wityni Salomona, skd jego przyjaciel Mahomet wstpi do nieba. Spogldajc na kalifa patriarcha przypomnia sobie sowa Chrystusa i wyszepta przez zy: Oto ohyda spustoszenia, o ktrej mwi prorok Daniel.

Potem kalif zada zaprowadzenia do witych przybytkw chrzecijaskich. Patriarcha powid go do kocioa witego Grobu i pokaza mu wszystko, co znajdowao si w wityni. Kalif zapyta, gdzie moe rozoy swj modlitewny dywanik. Patriarcha odpowiedzia mu, e moe to uczyni tu, gdzie stoi, ale Umar wyszed z kocioa i uda si do portyku Martyrion, poniewa obawia si - jak rzek - e jego gorliwi wspwyznawcy zadaj oddania islamowi miejsca uwiconego jego modlitw.

I mia racj. Portyk zabrali muzumanie, koci pozosta jak dawniej najwitszym miejscem chrzecijastwa. Wszystko to byo zgodne z warunkami kapitulacji. Sam prorok postanowi, e podczas gdy poganie maj wybr tylko midzy nawrceniem a mierci, to Ludowi Ksigi, czyli chrzecijanom i ydom z ktrymi w drodze kurtuazji, zrwna zaratustrianw , naley pozwoli na zatrzymanie miejsc kultu i korzystanie z nich bez przeszkd, ale jednoczenie zakaza powikszania ich liczby, a take noszenia broni i dosiadania koni.

Na chrzecijan i ydw naoono rwnie obowizek pacenia specjalnego podatku, pogwnego, zwanego dizja. Sofroniusz nie mg wic liczy na uzyskanie korzystniejszych warunkw, kiedy chroniony glejtem czapa na ole na spotkanie z kalifem na Grze Oliwnej, nie chcia bowiem odda swego miasta komukolwiek niszemu rang. Oblenie Jerozolimy cigno si ponad rok. Arabowie, nie posiadajcy dowiadczenia w sztuce oblniczej i marnie wyekwipowani, byli bezradni wobec niedawno odrestaurowanych fortyfikacji.

W miecie wszake koczyy si zapasy ywnoci, obrocy nie mieli ju adnej nadziei na odsiecz. Caa okolica Jerozolimy przesza w rce Arabw, miasta Syrii i Palestyny po kolei paday ich upem. Najblisza armia chrzecijaska znajdowaa si w Egipcie i tylko w Cezarei Nadmorskiej Kajsarijja trzyma si garnizon, osaniany przez flot cesarsk.

Jedynym odstpstwem od zwyczajowych warunkw kapitulacji, jakie udao si wyjedna Sofroniuszowi od zwycizcy, byo zezwolenie na bezpieczn ewakuacj urzdnikw cesarskich, z rodzinami i caym mieniem ruchomym, na wybrzee morskie pod Cezare. By to ostatni sukces patriarchy na arenie publicznej, tragiczne apogeum dugiego ycia, penego niestrudzonej pracy dla zachowania prawowiernoci i jednoci chrzecijastwa. Od najwczeniejszej modoci, kiedy ze swoim przyjacielem Janem Moschosem odwiedza klasztory wschodnie, zbierajc do ich wsplnego dziea, ki duchowej, sowa witych i zachowane o nich wspomnienia, a do lat pniejszych, gdy cesarz, ktrego polityki nigdy nie podziela, wyznaczy go na arcypasterza wielkiego patriarchatu jerozolimskiego, walczy on nieustpliwie z herezjami i kiekujcym nacjonalizmem, przewidujc, e doprowadza on do rozpadu Cesarstwa.

Jednake w miodousty obroca wiary, jak go nazywano, wygasza swe kazania daremnie i trudzi si na prno. Podbj arabski by widomym dowodem jego klski i w kilka tygodni pniej Sofroniusz zmar ze zgryzoty. Zahamowanie dezintegrujcych ruchw we wschodnich prowincjach Rzymu nie leao ju w ludzkiej mocy. W cigu caej historii Cesarstwa Rzymskiego trwaa nieustanna walka midzy Wschodem i Zachodem.

Zachd zwyciy pod Akcjum, ale Wschd wzi gr nad swoimi zwycizcami. Egipt i Syria byy najbogatszymi i najludniejszymi prowincjami Cesarstwa. W krajach tych znajdoway si gwne orodki przemysowe. Syryjskie i egipskie statki i karawany zmonopolizoway wymian handlow z Orientem. Kultura Egiptu i Syrii, zarwno duchowa, jak i materialna, staa wyej od kultury Zachodu, nie tylko z racji swej dugiej tradycji, ale take dlatego, e czerpaa oywcze soki z ssiedztwa jedynego cywilizacyjnego rywala Rzymu, krlestwa perskich Sasanidw.

Potga Wschodu rosa wic, a w kocu Konstantyn Wielki przyj religi wschodni i przenis sw stolic do Bizancjum nad Bosforem. W nastpnym stuleciu, kiedy osabione wewntrznym rozkadem Cesarstwo musiao stawi czoo zalewowi barbarzycw, Zachd upad. Wschd natomiast zdoa przetrwa, gwnie dziki polityce Konstantyna. Podczas gdy w Galii, Hiszpanii, Afryce, dalekiej Brytanii, a w kocu i w Italii powstaway krlestwa barbarzyskie, cesarz rzymski ze swej stolicy w Konstantynopolu rzdzi wschodnimi prowincjami.

W Syrii i Egipcie rzdy Rzymu rzadko cieszyy si popularnoci. Rzdy Konstantynopola spotkay si tam rycho z jeszcze wiksz niechci. W znacznym stopniu przyczyniy si do tego okolicznoci zewntrzne. W efekcie zuboenia Zachodu kupcy syryjscy i rkodzielnicy egipscy utracili rynki zbytu. Nieustanne wojny z Persj zablokoway szlak handlowy prowadzcy przez pustyni do Antiochii i miast Libanu, a nieco pniej upadek cesarstwa abisyskiego i chaos w Arabii doprowadziy do unieruchomienia komunikacji w basenie Morza Czerwonego, ktra stanowia domen eglarzy egipskich i wacicieli karawan z Petry, Transjordanii i Palestyny poudniowej.

Gwnym rynkiem Cesarstwa zacz si stawa Konstantynopol, kupcy z Dalekiego Wschodu natomiast w wyniku dyplomatycznych zabiegw cesarza znaleli sobie bezporednie szlaki, ktre prowadziy przez pooone dalej na pnoc stepy Azji rodkowej. Bya to gorzka piguka dla mieszkacw Aleksandrii i Antiochii, ju i tak spogldajcych z zazdroci na to parweniuszowskie miasto, ktre miao szans zami je wietnoci.

Syryjczykw i Egipcjan jeszcze bardziej rozsierdzio to, e fundamentem nowego systemu administracyjnego bya centralizacja. Stopniowo ograniczano prawa lokalne i autonomie, a poborca podatkowy sta si jeszcze bardziej skrupulatny i wymagajcy ni za czasw rzymskich.

Niezadowolenie oywio nacjonalizm wschodni, ktry nigdy nie usypia na dugo. Do otwartego konfliktu doszo w sprawach religii.

Cesarze pogascy odnosili si tolerancyjnie do kultw lokalnych. Bstwa lokalne mona byo z atwoci dopasowa do panteonu rzymskiego. Tylko tak zagorzali monoteici, jak chrzecijanie i ydzi, naraeni byli na sporadyczne przeladowania.

Cesarze chrzecijascy wszake nie mogli pozwoli sobie na tak wielkoduszn tolerancj. Chrzecijastwa, ktre ze swej istoty jest religi ekskluzywn, pragnli uy jako spoiwa wicego wszystkich poddanych z wadz centraln. Konstantyn, ktry w sprawach teologicznych mia pogldy do mgliste, dy mimo to do zjednoczenia Kocioa, rozdartego wwczas przez kontrowersj ariask.

P wieku pniej Teodozjusz Wielki uzna konformizm za istotny element programu cesarskiego. Ale osignicie konformizmu wcale nie byo atwe. Wschd przyj chrzecijastwo z apczyw zachannoci.

Grecy podeszli do problematyki chrzecijastwa z wrodzonym zamiowaniem do subtelnych rozwaa, do ktrych zhellenizowani mieszkacy Bliskiego Wschodu wnieli gwatown, pen pasji intensywno, co wkrtce doprowadzio do nietolerancji i eksplozji nienawici.

EL ACOMPAANTE EVANGELINE COLLINS PDF

lovexxx.me

Pierwsza krucjata i zaoenie Krlestwa Jerozolimskiego Ksigozbir DiGG Przedmowa Ksika ta ma by pierwszym z trzech tomw powiconych historii ruchu zwanego wyprawami krzyowymi, od jego narodzin w wieku XI do kresu w XIV stuleciu, oraz dziejom pastw, ktre zawdziczay mu swe powstanie w Ziemi witej i krajach z ni ssiadujcych. W tomie drugim zamierzam przedstawi histori i charakterystyk Krlestwa Jerozolimskiego i jego stosunkw z pastwami Bliskiego Wschodu, a take omwi krucjaty z XII wieku, w trzecim za skreli dzieje krlestwa Akki i wypraw pniejszych. Bez wzgldu na to, czy uwaamy krucjaty za najwiksz i najbardziej romantyczn przygod chrzecijastwa, czy za ostatni z barbarzyskich najazdw, nie ulega kwestii, e stanowiy one jedno z centralnych wydarze historii redniowiecznej. Do czasu pierwszej wyprawy krzyowej ogniskiem naszej cywilizacji byo Cesarstwo Bizantyjskie oraz kraje kalifatu arabskiego. Zanim ruch ten dobieg swego kresu, przywdztwo cywilizacyjne przeja Europa Zachodnia.

DERMATOMAS MIEMBRO INFERIOR PDF

Steven Runciman - Dzieje wypraw krzyżowych Tom 1

Tedal Therefore the wyprzw of membership can be all the more serious. It is obvious that the people involved in this situation are lacking in critical distance. Group psychological influence plays an important role in doing that: In the battle of Armageddon, which is considered imminent, it is believed that Christ will destroy all nations in this world. It transforms the mind and stimulates the pineal. The group shares their common experiences.

COMPUTER ARCHITECTURE AND ORGANIZATION MILES MURDOCCA PDF

HALFORDS PORTABLE POWERPACK 200 MANUAL PDF

.

CONTABILIDAD FINANCIERA GERARDO GUAJARDO CANTU 5TA EDICION PDF

Dzieje wypraw krzyżowych. Królestwo Jerozolimskie i frankijski Wschód (1100-1187)

.

Related Articles